Kesyon Moun Poze Souvan sou Vaksen COVID-19 la | Boston Medical Center

Kesyon Moun Poze Souvan sou Vaksen COVID-19 la

Nou ka ede sispann gaye COVID-19 ak vaksen.

 

Vaksinasyon an pral ede pwoteje w ak moun ki ozalantou ou yo kont COVID-19 la.

Lè nou pran vaksen an, mete yon mas, epi rete omwen 6 pye distans de lòt moun, nou ka ede mete fen nan pandemi sa a.

Vaksinasyon an pral ede pwoteje w

Men vaksen COVID-19 la efikas anpil nan prevansyon COVID-19, sitou maladi grav. Epi yo pa sèlman pwoteje ou - w pran vaksen an, w ap ede kenbe fanmi ak kominote w la an sekirite kont COVID-19 la tou.

Kounye a BMC ap vaksinen pasyan ki kalifye yo daprè kritè eta Massachusetts la. Vaksen an disponib tou nan lòt òganizasyon swen sante ak famasi kòm yon pati nan efò vaksinasyon tout nasyon an. 

Nou pral kontinye mete paj sa a ajou pandan n ap aprann plis sou vaksen COVID-19 la.

 

Ann konbat COVID-19 la ansanm.

Kesyon Moun Poze Souvan

Aprann kijan vaksen COVID-19 yo aji ak ki lè yo ka disponib pou ou.

Kisa yon vaksen ye?

Yon vaksen se yon sibstans ki ka ede pwoteje w kont maladi espesifik. Vaksen fè sistèm iminitè ou pwodui antikò, ki konbat viris ak bakteri. Si ou ekspoze fas a yon maladi ou te pran vaksen kont li, antikò yo pral goumen kont bakteri oswa viris ki lakòz maladi yo anvan yo fè ou malad. Pou plis enfòmasyon sou vaksen yo, ale nan Sant pou Kontwòl Maladi (Centers for Disease Control).

Kijan vaksen COVID-19 yo aji?

Gen twa (3) vaksen diferan disponib. Pami yo, vaksen Pfizer ak Moderna a se vaksen mRNA yo ye. Pou travay, yo di kò ou pou li kreye yon pwoteyin ki pwodui antikò lè sa. Antikò sa yo ede pwoteje ou kont viris ki lakòz COVID-19 la.

Vaksen Johnson and Johnson nan itilize yon vektè viris ki diferan ak viris COVID-19 la epi li pa ka repwodui nan kò moun. Vektè viris la livre yon kòd pwoteyin ki di sistèm iminitè ou a pou kreye antikò, ki pwoteje ou kont COVID-19 lè sa.

Kilè mwen ka pran vaksen COVID-19 la?

Depi 13 Me 2021, tout granmoun ki gen 12 lane ak pi gran toujou ki rete nan Massachusetts kalifye pou pran vaksen COVID-19 la. Moun ki gen laj 12 jiska 18 lane ka sèlman pran vaksen Pfizer la.

Li pa nesesè pou pran randevou pou pran vaksen ou nan youn nan sant vaksinasyon kominotè BMC a. Sepandan, si ou prefere, ou ka pran vaksen ou nan youn nan kote sa yo atravè lyen sa a. Kèk klinik BMC ap bay vaksen COVID-19 la tou, si ou pito pran vaksen an nan men doktè w.

Ou kapab tou pran vaksen an nan yon sant vaksinasyon eta a, yon sant kominotè lokal, oswa yon sant tankou CVS oswa Walgreens; ou ka jwenn plis detay la a.

Èske vaksen an ap gratis?

Gouvènman federal la te pran angajman pou bay vaksen an gratis pou tout moun ki vle pran vaksen an. Nan Massachusetts, konpayi asirans ak founisè yo te dakò bay vaksen an san yo pa frè ni kopeman. Ou pa bezwen asirans sante pou resevwa vaksen an.

Èske vaksen an obligatwa? E pou timoun yo?

BMC pa gen okenn plan aktyèlman pou fè vaksen an obligatwa pou pasyan li yo oswa anplwaye yo.

Lòt anplwayè, menm jan ak Massachusetts, te kapab definitivman fè pran vaksen an vin nesesè pou sèten aktivite, tankou retounen nan travay oswa ale lekòl piblik – menm jan ak lòt vaksen yo. Sepandan, nou pa konnen okenn plan aktyèl pou fè vaksen COVID-19 la obligatwa, epi administrasyon Biden lan te di yo pa fè plan pou fè vaksen an obligatwa nan tout peyi Etazini an.

Gen kèk lekòl ki ka chwazi pou fè vaksen COVID-19 la obligatwa pou timoun ki nan distri yo a, menm jan ak lòt vaksen yo. Anpil kolèj tou chwazi pou fè vaksen COVID-19 la obligatwa pou etidyan yo ka antre lekòl la. Tanpri kontakte lekòl pitit ou a dirèkteman pou plis enfòmasyon sou si wi ou non yo ta ka egzije vaksen COVID-19 la.

Èske BMC bay tout vaksen ki disponib yo? Èske mwen ka chwazi kiyès pou m pran?

Nou prevwa BMC ap gen yon rezèv vaksen Pfizer, Moderna, ak Johnson & Johnson yo, epi yo pral bay tout twa bay pasyan ak anplwaye yo. N ap distribye tout twa yo atravè eta Massachusetts ak peyi a.

Kèk bagay enpòtan pou kenbe nan tèt ou sou twa vaksen yo:

 • Tout vaksen COVID-19 ki disponib yo efikas anpil epi yo san danje. Epitou, yo tout te sibi egzamen klinik serye.
 • Tout twa vaksen yo te montre yo 100 pousan efikas nan evite moun entène lopital ak mouri poutèt COVID-19 selon esè klinik yo.
 • • Ou pa pral kapab chwazi ki vaksen pou ou resevwa; sa ou resevwa a pral depann selon kantite nou genyen nan chak lè sa a. Vaksen ki pi bon pou ou pran se sa ki disponib tousuit pou ou a.
 • Si ou pran vaksen Pfizer oswa Moderna a, dezyèm dòz ou a dwe menm kalite vaksen ou te pran nan premye dòz la. Ou pa ka pran yon vaksen Pfizer pou premye dòz la epi Moderna pou dezyèm lan oswa vise vèsa.Se yon sèl dòz ki nesesè pou vaksen Johnson & Johnson lan.

Kijan yo bay vaksen COVID yo?

Y ap bay vaksen an tankou piki nan pati anlè nan bra w.

Ni vaksen Pfizer ak Moderna bezwen de (2) dòz. Pou vaksen Pfizer a, dezyèm piki a pral twa semèn apre premye a. Pou vaksen Moderna a, li pral kat semèn pita. Li enpòtan pou ou pran toude vaksen. Si ou pa fè sa, ou pa pral gen tout pwoteksyon nèt kont COVID-19 jan ou ta ka.

Li enpòtan pou w ou pran tou de (2) vaksen yo. Si w pa fè sa, ou pa p byen pwoteje kont COVID-19 la jan ou ta dwe pwoteje a.

Èske ou bezwen yon sitwayen ameriken pou resevwa vaksen COVID-19 la?

Nenpòt ki moun ki abite nan Massachusetts, kèlkeswa sitiyasyon li ak imigrasyon, ka resevwa yon vaksen COVID-19 nan yon sit nan eta a. Ou pa bezwen bay yon pyès idandite oswa nimewo Sekirite Sosyal pou pran vaksen COVID-19 la. Lè w pran vaksen COVID-19 la pa pral gen okenn enpak negatif sou chans ou genyen pou resevwa yon kat rezidans.

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon ki sòti nan FDA?

Ou ka jwenn yon fèy enfòmasyon ki soti nan FDA la a, , epi li disponib nan 20 lang siplemantè sou sit entènèt FDA a. .

Nan ki mezi vaksen an aji?

Aprann nan ki mezi vaksen COVID-19 la reyisi nan anpeche COVID-19.

Èske vaksen an anpeche m pran COVID-19?

Vaksen COVID-19 yo trè efikas pou anpeche COVID-19. Pandan yo te ede anpeche COVID-19 la an jeneral, yo te patikilyèman bon nan anpeche ka grav maladi a. Epi nan esè klinik yo, yo tout te 100 pousan efikas nan evite moun entène lopital ak mouri poutèt COVID-19.

Sepandan, li enpòtan pou kontinye mete yon mask ak distans paske:

 • Se pa tout moun ki pral pran vaksen an alafwa. Suiv direktiv sante piblik yo ap ede pwoteje nenpòt moun ki poko pran vaksen an.
 • Malgre li pa gen anpil chans, li toujou posib pou pran COVID-19 apre ou fin pran vaksen an, menm jan pa gen okenn vaksen ki efikas a 100 pousan.
 • Nou poko sèten pou konbyen tan vaksen an ap pwoteje ou kont COVID-19 la.

Konbyen tan pwoteksyon kont vaksen COVID yo ap dire?

Nou pa konnen konbyen tan pwoteksyon an pral dire. Etid y ap mennen kounye a pral ede reponn kesyon sa a. Ou ka bezwen pran vaksen an ankò alavni.

Kijan vaksen yo pwoteje kont nouvo varyant COVID-19 yo?

Vaksen COVID-19 ki gen kounye a dwe bay omwen kèk pwoteksyon kont nouvo varyant viris yo paske yo travay kote yo pouse sistèm iminitè ou pou reponn lajman ak viris la. Etid ki fèt nan kote tankou Izrayèl, kote anpil moun nan popilasyon an te pran vaksen an, montre vaksen Pfizer a ofri omwen kèk pwoteksyon kont varyant COVID-19 la. Anplis, yo te teste vaksen Johnson ak Johnson la nan Lafrik Disid, kote li te fèt byen pandan yon peryòd lè yon varyant t ap sikile. Sepandan, nou poko konnen si vaksen yo pral efikas kont nouvo varyant yo menm jan yo te efikas nan esè klinik yo.

Pandan y ap aprann plis, syantis yo ap etidye fason yo fè vaksen yo pi efikas kont varyant COVID-19 la si sa nesesè, ki gen ladan vaksen rapèl, nouvo vaksen ki vize plizyè varyant, ak bati sou platfòm mRNA itilize yo itilize nan vaksen Pfizer ak Moderna fè yo pi efikas.

Èske timoun ki gen laj 12 jiska 15 lane ap resevwa menm dòz vaksen ak moun ki gen plis pase 18 lane yo?

Wi. Yo te teste diferan dòz pandan esè klinik vaksen an sou moun ki gen laj 12 jsika 15 lane e li te detèmine itilizasyon menm dòz vaksen an menm jan nou itilize l pou granmoun yo toulede san danje epi yo efikas pou gwoup laj sa a.

Èske vaksen an san danje?

COVID-19 la te pase nan esè sekirite ki strik. Aprann plis sou kisa sa vle di.

Èske vaksen COVID yo san danje?

Wi. Vaksen COVID-19 yo te pase nan menm esè ak lòt vaksen ki apwouve yo. Vaksen COVID-19 yo te satisfè gwo nòm sekirite esè yo te mete yo.

Pwosè esè klinik la pou vaksen COVID-19 yo te pi rapid pase lòt vaksen yo, men li te fèt menm jan an ak anpil atansyon. Plis pase 110,000 moun te pran diferan vaksen COVID-19 yo kòm yon pati nan esè klinik yo. Anplis de sa, esè klinik yo te gen ladan yo 10-19 pousan moun Nwa ak 15-45 pousan moun Panyòl / Latinx (selon etid la) ki te patisipe, ki vle di yo te teste sekirite vaksen yo nan yon gwoup divès. Pa te gen okenn gwo enkyetid sekirite nan okenn nan esè yo

Vaksen COVID-19 yo te apwouve anba otorizasyon ijans akòz jan pandemi an grav la. Li posib pou yo apwouve lòt vaksen yo nan fason sa. Men nòm sekirite pou otorizasyon ijans yo apeprè menm ak sila yo vaksen yo dwe satisfè pou yon otorizasyon regilye.

Gwoup ekspè yo ap kontinye egzamine sekirite vaksen COVID-19 la tou apre moun yo kòmanse pran li.

Ki efè segondè vaksen COVID-19 la genyen?

Kèk moun nan esè klinik yo te siyale efè segondè yo. Sepandan, sa yo te anjeneral fèb, epi yo se yon siy pou di sistèm iminitè a ap travay. Siyale efè segondè yo gen ladan yo tèt fè mal, fatig, frison, ak doulè nan kote w pran piki a. Yon ti kantite nan patisipan yo te gen lafyèv.

Pou kèk moun, efè segondè sa yo te vin pi mal apre dezyèm dòz la.

Efè segondè yon vaksen bay anjeneral ale pou kont yo apre kèk jou. Ou ka pran yon medikaman san preskripsyon tankou asetaminofèn oswa ibipwofèn pou jere efè segondè yo apre vaksen an. Sepandan, li rekòmande pou ou evite pran medikaman sa yo anvan ou pran vaksen w lan.

Si efè segondè w yo dire plis pase 48 èdtan, pale ak doktè w la.

Èske te gen efè kontrè grav apre w fin pran vaksen sa yo?

Te gen yon ti kantite rapò sou maladi grav tankou estwok ki asosye ak nimerasyon plakèt ki ba apre vaksen Johnson & Johnson COVID-19 la. Reyaksyon sa a ra anpil epi CDC ak FDA te mennen ankèt sou li, epi apre sa yo te leve poz yo te mete an plas sou vaksen sa a.

Te gen ka Paralizi Bell yo te te siyale lakay patisipan yo nan esè klinik vaksen mRNA COVID-19 la men ki te parèt a yon pousantaj pi ba pase sa yo te wè nan popilasyon jeneral la epi yo te devlope plizyè semèn apre vaksinasyon an. Pa gen okenn prèv ki montre se vaksinasyon an ki te lakòz ka paralizi Bell sa yo.

Yo te siyale yon ti kantite reyaksyon alèjik grav apre vaksinasyon avèk ni vaksen Pfizer ak Moderna COVID la epi y ap mennen envestigasyon sou yo. Tout reyaksyon yo reponn a tretman an, epi chak kote yo bay vaksen yo pral kontwole moun yo pou wè si gen siy reyaksyon alèjik apre vaksinasyon an.

Èske mwen ka pran COVID-19 nan vaksen an?

Non. Vaksen aktyèl la pa gen viris ki bay COVID-19 la ladan, sa ki vle di vaksen an poukont li p ap lakòz ou simaye COVID-19 la.

Èske mwen ka simaye COVID-19 nan vaksen an?

Non. Vaksen aktyèl la pa gen viris ki bay COVID-19 la ladan, sa ki vle di vaksen an poukont li p ap lakòz ou simaye COVID-19 la.

Èske mwen ka toujou simaye COVID-19 apre mwen fin pran vaksen an, menm si mwen pa malad?

Pandan nou konnen vaksen COVID-19 yo ka anpeche enfeksyon COVID-19 grav, nou poko konnen nan ki mezi vaksen yo efikas pou anpeche enfeksyon ki pa gen sentòm, ki se lè ou enfekte ak COVID-19 men ou pa gen okenn sentòm. Li ka posib pou toujou simaye COVID-19 apre ou fin pran vaksen an, kidonk li toujou enpòtan pou mete mas epi kenbe distans ak moun.

Kòm moun yo kòmanse pran vaksen yo, chèchè yo pral egzamine nan ki mezi yo anpeche enfeksyon ki pa gen sentòm.

Èske vaksen an ap rete nan kò mwen oswa antre nan ADN mwen?

Non. Okenn nan vaksen yo antre oswa chanje ADN ou, oswa rete nan kò ou.

Èske vaksen an afekte fètilite?

Pa gen okenn prèv ki montre vaksen COVID-19 la afekte fètilite. Nan done sekirite ki soti nan esè Pfizer a, menm pwopòsyon moun yo ansent nan gwoup vaksen an menm jan ak nan gwoup plasebo a. Sou baz sa a, vaksen an rekòmande menm si w ap planifye pou ansent byento.

Kouman mwen ka konnen sa a san danje pou timoun yo si se kèk timoun ki te patisipe nan esè klinik yo?

Plizyè milye timoun te pran vaksen COVID-19 la nan esè klinik yo, ki pa gen okenn efè segondè grav yo te siyale. Efè segondè yo te sanble ak sa pi gran adolesan ak granmoun yo genyen yo, e pa t gen okenn reyaksyon alèjik oswa lòt reyaksyon grav. CDC ak FDA pran sekirite vaksen yo trè oserye, espesyalman pou timoun yo. Rechèch yo fè ak atansyon yo te detèmine etid sa yo montre vaksen yo san danje.

Mwen te pran vaksen Johnson & Johnson nan pa twò lontan. Èske mwen ta dwe enkyete?

Kounye a la, sanble kalite boul san sa yo se yon reyaksyon ki ra anpil. Prèske 9 milyon moun te pran vaksen an, epi yo te rapòte mwens pase 30 kalite move reyaksyon sa a. BMC ap kontinye ankouraje tout pasyan yo ak manm kominote a pran kèlkeswa vaksen ki disponib pou yo.

Sepandan, li enpòtan pou w pale ak doktè ou si ou gen nenpòt efè segondè grav. Si ou te pran vaksen J&J an nan twa (3) semèn ki sot pase yo epi si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo, tanpri kontakte pwofesyonèl swen sante ou oswa ale nan saldijans ki pi pre ou a:

 • Gwo tèt fè mal
 • Vant fè mal
 • Doulè nan janm
 • Souf kout

Tanpri sonje, sa yo se pa sentòm ki sanble ak grip yo, tankou frison ak gwo fatig, oswa doulè nan bra ki ka rive nan 48 èdtan apre ou pran vaksen an.

Reyaksyon negativ yo te deklare yo te rive nan twa (3) semèn oswa mwens apre moun nan te resevwa vaksen J&J a. Apre tan sa a, risk pou gen kalite boul san sa a ra anpil.

Èske mwen dwe pran vaksen an?

Yo te teste vaksen COVID-19 yo nan divès esè klinik. Li plis sou kisa sa a vle di pou gwoup espesifik yo.

Èske vaksen COVID-19 yo aji nan moun Nwa ak Latino?

Plis pase 110,000 moun te pran diferan vaksen COVID-19 yo kòm yon pati nan esè klinik yo. Anplis de sa, esè yo nan klinik yo te gen ladan yo 10-19 pousan moun Nwa ak 15-45 pousan patisipan Panyòl / Latinx (selon etid la) ki te patisipe, ki vle di yo te teste sekirite vaksen yo nan yon gwoup divès. Pa te gen okenn gwo enkyetid sekirite nan okenn nan esè yo

Done ki soti nan esè klinik yo te montre vaksen an gen menm to siksè kay moun blan, Nwa, ak Latinx. Done etid Pfizer yo te montre vaksen an gen menm pousantaj siksè nan moun Blan, Nwa, ak Latino.

Si mwen te deja gen COVID-19, èske mwen ka pran vaksen an?

Wi. Ekspè yo rekòmande pou pran vaksen an menm si ou te deja gen COVID-19, paske nou pa konnen konbyen tan dèske w gen COVID-19 la, l ap pwoteje w pou pa pran li ankò. Toutotan ou pa nan izolasyon ak COVID-19 la kounye a epi ou pa gen sentòm ankò, ou ka pran vaksen an.

Èske moun ki ansent oswa moun k ap bay tete ka pran vaksen an?

Malgre kounye a pa gen okenn done espesyalman sou sekirite vaksen COVID-19 la lakay moun ki ansent ak moun k ap bay tete, pa gen anpil enkyetid sou pwoblèm sekirite, sou baz eksperyans ak lòt vaksen ak syans vaksen COVID-19 yo.

Se poutèt sa, sou baz konsèy FDA ak CDC, moun ki ansent oswa k ap bay tete yo ka chwazi pran vaksen COVID-19 nan BMC.

Si w ansent oswa w ap bay tete, tanpri pale ak doktè w la sou risk potansyèl ak avantaj yo. Zouti sa a ka ede ou konprann tou risk ak avantaj potansyèl yo. Nou te wè moun ki ansent yo gen gwo risk COVID grav, sa ki vle di avantaj yo ka depase risk yo pou anpil moun.

Kòm yo bay plis moun vaksen an, chèchè yo ap etidye avanaj ak risk potansyèl yo pou moun ki ansent ak k ap bay tete yo.

Èske mwen dwe pran vaksen an si mwen gen alèji?

FDA rekòmande pou moun ki fè alèji grav ak nenpòt engredyan ki nan vaksen Pfizer la pou yo pa pran vaksen sa a. Anplis de sa, yo rekòmande pou ou pa pran dezyèm dòz la si ou gen yon reyaksyon alèjik grav ak premye dòz la. Tout moun ki pran vaksen an ap sou siveyans pandan 15 minit apre piki a pou asire yo pa gen okenn siy reyaksyon alèjik. Moun ki gen alèji grav ak lòt vaksen oswa medikaman sou fòm piki yo ap sou siveyans pandan 30 minit.

Vaksen an pa genyen ankenn pwodui manje ladan l - ki gen ladan ze - oubyen metal.

Yon fwa ou kapab pran vaksen an, pale ak doktè alèji w la si w gen enkyetid.

Èske mwen dwe pran vaksen an si mwen gen maladi anemi falsifòm?

Asosyasyon Maladi Anemi Falsifòm Etazini an (Sickle Cell Disease Association of America) rekòmande pou moun ki gen maladi anemi falsifòm yo resevwa vaksen COVID-19 nan moman sa a.

Moun ki gen maladi anemi falsifòm ki atrape COVID-19 ka gen pousantaj konplikasyon maladi a ki wo, yo ka entène lopital, yo ka antre nan inite swen entansif, ak lanmò. Etandone gwo efikasite ak sekirite ki rapòte nan esè vaksen yo, nou kwè avantaj pou resevwa vaksen COVID-19 la depase risk la anpil.

Yo pa abòde pwoblèm sante mwen an isit la. Kijan pou m konnen si vaksen an san danje pou mwen?

Moun ki gen sèten pwoblèm sante yo, ki gen ladan dyabèt, maladi kè, obezite, te nan etid vaksen yo. Se poutèt sa, nou gen prèv vaksen an san danje pou moun ki gen pwoblèm sa yo. Sepandan, moun ki iminodeprime pa t nan esè yo.

Lè FDA apwouve vaksen yo, y ap bay rekòmandasyon tou sou ki moun ki dwe oswa ki pa dwe pran chak vaksen. Si ou gen enkyetid sou si ou dwe pran yon vaksen COVID-19 lè ou kapab, pale ak doktè w la.

Èske vaksen yo mache pou granmoun ki gen plis laj yo?

Vaksen Pfizer la te mache byen pou granmoun ki gen plis laj yo tankou pou granmoun ki pi jèn yo. Nan esè sa a, apeprè 45 pousan nan patisipan yo te gen laj 56 jiska 85 lane.

Èske timoun ka pran vaksen yo?

FDA te apwouve vaksen Pfizer la pou nenpòt moun ki gen plis pase 12 lane epi vaksen Moderna a pou nenpòt moun ki gen plis pase 18 lane.

Lè yo apwouve lòt vaksen yo, y ap bay yon laj minimòm ki rekòmande pou chak. Etid vaksen COVID-19 yo nan timoun ki poko gen 12 an ap kontinye.

OR