Sit Vaksen Covid | Boston Medical Center

Sit Vaksen Covid

Vaksinasyon yo disponib kounye a nan sit ki nan lis anba a.

Planifye Premye Randevou ou a

Orè sou entènèt

Mache-yo akeyi tou nan tout kote vaksen nou yo. Gade pi ba a pou èdtan mache nan chak sit.

Dezyèm randevou ou a ap planifye pandan ou nan premye randevou ou a.

Moun ki gen plis pase 12 lane kap viv, travay, oswa etidye nan Massachusetts ka pran vaksen an. Jwenn plis enfòmasyon sou faz nou ye kounye a

Tout moun ki poko gen 18 an ap bezwen konsantman yon paran / gadyen pou pran vaksen an.

Sit vaksinasyon sa yo sèvi tout moun atravè Commonwealth la, men yo patikilyèman konsantre sou sèvi rezidan ki ap viv yo oswa ki resevwa premye swen nan Boston.
 • Allston/Brighton (02163, 02134, 02135)
 • Back Bay, Beacon Hill, North End, West End, and Downtown (02108, 02109, 02110, 02112, 02113, 02114, 02116, 02117, 02196, 02199, 02205)
 • Charlestown (02129)
 • Dorchester (02121, 02125, 02122, 02124)
 • East Boston (02128)
 • Fenway (02115, 02123, 02215)
 • Hyde Park (02136, 02137)
 • Jamaica Plain (02130)
 • Mattapan (02126)
 • Randolph (02368)
 • Roslindale (02131)
 • Roxbury (02119, 02120)
 • South Boston (02127, 02210)
 • South End (02111, 02118)
 • West Roxbury (02132)

Sit Vaksen COVID-19 yo

Ou ka jwenn lòt sit vaksen atravè Massachusetts nan mass.gov.

Locations

Kote
Info
marker symbol
Boston Medical Center @ Dowling Building, Ground Floor
Enter through 850 Harrison Ave., Boston MA 02118
mache:
M, W, F 6:00 AM - 2:00 PM; Tu and TH 12:00 PM - 8:00 PM
Pakin:
710 Albany Garage & street parking available
marker symbol
Mattapan COVID-19 Vaccination Site @ Morning Star Baptist Church
1257 Blue Hill Ave, Mattapan, MA 02126
Pakin:
Church Parking lot and street parking available
marker symbol
Dorchester COVID-19 Vaccination Site @ Russell Auditorium
70 Talbot Ave, Dorchester, MA 02124
Pakin:
Parking lot & street parking available
marker symbol
Roxbury COVID-19 Vaccination Site @ Twelfth Baptist Church
160 Warren St., Roxbury MA 02119
Pakin:
Parking lot & street parking available

Kesyon Moun Poze Souvan

Enfòmasyon jeneral ak Kesyon moun Poze Souvan yo ou kapab jwenn yo nan bmc.org/covid-19-vaccine.

'Kisa mwen ta dwe fè si mwen gen kesyon pandan m ap planifye randevou mwen an?'

Rele 2-1-1

Èske gen pakin nan chak sit vaksen yo?

Gen pakin limite nan chak sit. Gade enfòmasyon pakin pou chak sit anwo a.

Èske sit vaksen yo aksesib pa transpò piblik?

Tout sit pou vaksinasyon yo nan distans demi kilomèt (804 mèt) ak yon estasyon transpò piblik (otobis, tren, oswa T).

'Kòman pou mwen rezève yon dezyèm randevou?'

'Ou pral rezève yon randevou pou dezyèm dòz vaksen ou a pandan ou nan premye randevou ou a. Dezyèm randevou a pral swa 21 oswa 28 jou apre premye a, tou depann de ki vaksen ou pran.

Kisa pou mwen fè si mwen gen pwoblèm oswa kesyon apre mwen fin pran vaksen an?

Tanpri rele founisè premye swen ou a si ou gen kesyon oswa si ou gen yon lafyèv ki depase 101 F, doulè nan misk ki grav, oswa tèt fè mal ki grav. Si ou pa gen yon founisè swen prensipal ou ka rele Liy pou Sipò COVID-19 ki pou BMC a (the BMC COVID-19 Help Line) nan 617-638-9620.

Si ou gen siy reyaksyon alèji ki grav, rele 911 imedyatman.

'Èske m ka sispann pote mask nan figi m epi pran lòt prekosyon apre m fin pran vaksen an?'

Non, ou sipoze kontinye pote mask ou a epi pratike distans fizik menm aprè lè ou fin pran vaksen an. Kounya, nou pa konnen si moun ki fin pran vaksen yo ka pwopaje COVID-19 la, paske yo pat fè rechèch sou li nan eseyaj klinik yo. Vaksen an pa pwoteje ou kont COVID-19 la lapoula. Li pran jiska de semèn apre dezyèm dòz la pou pwoteje tèt ou konplètman.

Sa vle di ou sipoze kontinye swiv tout konsèy aktyèl yo pou ka pwoteje tèt ou ak lòt yo. Sa gen ladan:

 • Mete yon mask.
 • Rete a omwens sis pye distans ak lòt moun.
 • Evite foul moun.
 • Lave men ou yo souvan.
 • Swiv konsèy vwayaj eta a.
 • Rete an karantèn si ou ekspoze tèt ou ak yon moun ki gen COVID-19.

'Ki efè segondè vaksen COVID-19 la genyen?'

Anpil moun te gen efè segondè minè aprè yo te pran vaksen an. Sa yo gen ladan yo:

 • Doulè ozanviwon kote nan bra ou te pran vaksen an
 • Frison
 • Fatig
 • Tèt fè mal
 • Doulè nan misk oswa jwenti
 • Lafyèv. Gen kèk moun ki ka gen gwo lafyèv (depase 102ºF).

'Kisa pou m fè si mwen gen efè segondè?'

Si ou gen siy reyaksyon alèji ki grav, rele 911 imedyatman. Siy sa yo plis ka parèt depi ou fin pran vaksen an, epi enkli:

 • Gòj ak bouch anfle
 • Difikilte pou respire
 • Toudisman
 • Po ble oubyen bouch ble
 • Pèdi konesans

Si ou genyen yon efè segondè ki pa grav ki devlope nan 48 èdtan, tankou ou ta santi yon ti lafyèv men ak yon tanperati ki pi ba 101ºF, doulè nan kote ou pran vaksen an, yon ti fatig, yon ti doulè nan misk ou yo, oubyen yon ti tèt fè mal, ou pa bezwen rete lakay ou. Ou kapab pran remèd pou doulè yo vann nan lari san preskripsyon, tankou asetaminofèn oubyen ibipwofèn, pou trete sentòm sa yo. Si ou gen gratèl sèlman kote yo ba w vaksen an, ou kapab trete l ak 1% krèm idwokòtizòn (ki disponib pou achte nan lari) yon fwa oubyen defwa pa jou jiskaske li ale.

Si ou gen lafyèv ki depase 101 degre farennay, gwo doulè nan misk, oubyen gwo tèt fè mal, tanpri rete lakay ou epi rele founisè premye swen ou a.

OR